Spawanie laserowe - cięcia laserowe

Warunki korzystania z witryny internetowej

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Castolin Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Leonarda da Vinci 5 („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail odo@castolin.pl.

2. Przetwarzanie danych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, dokładając wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane osobowe było odpowiednio zabezpieczone. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (np. w ramach kontaktu bezpośredniego), jak i od osób/podmiotów trzecich (np. od podmiotu współpracującego z Administratorem, z powszechnie dostępnych ewidencji i rejestrów). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych określa w szczególności art. 6 RODO ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych osobowych. Administrator w każdym wypadku przetwarza dane konieczne dla danej sprawy i w celu dla jakiego zostały zebrane, zapewniając ich odpowiednie zabezpieczenie. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności zawarciem i wykonaniem umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celach marketingowych, utrzymywania kontaktów biznesowych, zabezpieczenia i dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami czy zapewnienia bezpieczeństwa. Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zapewnia realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, marketing produktów własnych, czy ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności. W pozostałych wypadkach Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonych zgód. W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu wykonania umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie może być zawarta. Podanie niektórych danych jest również obowiązkiem ustawowym, np. niezbędnych do wystawienia faktury.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych są następujące kategorie podmiotów: podmioty z naszej grupy kapitałowej – w uzasadnionym zakresie; podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności administratora danych (np. nasi pracownicy); inne podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w toku realizacji umowy np. (I) instytucje płatnicze oraz kredytowe w celu realizacji płatności lub w przypadku zamiaru zawarcia umowy kredytu celem zakupu towaru; (II) dostawcy systemów informatycznych i usług IT, (III) podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi transportowe (IV) operatorzy pocztowi i kurierzy; (V) dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawne).

5. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Dane osobowe przekazywane w ramach naszej grupy kapitałowej lub poza nią mogą być również przetwarzane w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Obecnie, Spółka przekazuje Państwa dane osobowe do Messer Information Services GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 64823 Groß-Umstadt, Niemcy, tel: +49 6078 39970. Ponadto, Spółka przekazuje Pani/Pana dane osobowe poza EOG podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych oraz usług hostingowych. W powyższych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, które zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO stanowią odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transferu danych do krajów poza obszarem EOG. W każdym przypadku przekazywania Pani/Pana danych poza EOG innym podmiotom, Administrator wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Administrator może przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą będącym osobą trzecią na podstawie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych.

6. Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy. W przypadku danych podanych fakultatywnie przetwarzamy Pani/Pana dane do czasu wycofania zgody lub dezaktualizacji celu przetwarzania tych danych. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych mamy obowiązek przetwarzać przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W celu dochodzenia roszczeń będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych osobowych, w tym nie będziemy dokonywać profilowania.

8. Prawa związane z ochroną danych osobowych

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przysługują Pani/Panu prawa, na podstawie których można złożyć do nas wniosek dotyczący:
- sprostowania swoich danych;
- usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych;
- ograniczenia przetwarzania swoich danych (wstrzymania dokonywania czynności na Pani/Pana danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);
- sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO;
- dostępu do swoich danych, to jest o informację o przetwarzanych przez nas danych lub wydania kopii tych danych;
- przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym praw własności intelektualnych lub tajemnic przedsiębiorstwa).

Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na adres: odo@castolin.pl. Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy prosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji pozwalających na potwierdzenie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będzie mogła/mógł Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

9. Skarga

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dojdzie Pani/Pan do przekonania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób naruszający przepisy prawa.