Spawanie i cięcia laserowe

Polityka Prywatności

Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową, w tym ochronę naszych klientów. Kwestie związane z ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych są dla nas priorytetem. Działamy w ramach grupy kapitałowej przedsiębiorstw. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem naszej strony internetowej, z wyjątkami wskazanymi w niniejszej polityce prywatności, jest Castolin Sp. z o.o., ul.Leonarda da Vinci 5, 44-109 Gliwice, Polska (Tel. +48 32 2306736, e-mail: castolin@castolin.pl zwana dalej „my” lub „nas”). Ściśle przestrzegamy przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisów krajowych, które mają zastosowanie. Jako administratorzy danych, zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO, informujemy Państwa za pomocą niniejszej polityki prywatności, jak będziemy się obchodzić z Państwa danymi osobowymi, tj. jakie rodzaje danych będziemy gromadzić i w jakim celu będą one przetwarzane.

1. Czym są dane osobowe?

RODO zawiera definicję danych osobowych. Zgodnie z nią pojęcie „dane osobowe” obejmuje wszelkie informacje związane z osobą fizyczną, która została zidentyfikowana lub którą można zidentyfikować. Obejmują one, między innymi, Państwa prawdziwe imię i nazwisko, numer telefonu lub datę urodzenia.

2. Logowanie z użyciem danych

Serwis jest uruchomiony na serwerze firmy Domena.pl, z którą administrator danych osobowych ma podpisaną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Umożliwiają one w szczególności:
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;
- dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika;
- tworzenie statystyk


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

4. Przekazywanie danych stronom trzecim

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane w związku ze świadczeniem usług lub dla celów wykonania umowy. Zgodnie z tym Państwa dane są przekazywane stronom trzecim na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub dla celów wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Każde ujawnienie danych agencjom rządowym i organom mającym prawo do uzyskania informacji odbywa się jedynie w ramach obowiązków udzielania informacji zgodnie z prawem lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy zgodnej z prawem decyzji o ujawnieniu informacji. W takim przypadku ujawnienie danych jest wymagane na mocy 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia nałożonego na nas obowiązku prawnego. Jeśli dostawcy usług wejdą w kontakt z Państwa danymi osobowymi, zapewniamy za pomocą prawnych, technicznych i organizacyjnych środków, a także regularnych inspekcji, że przepisy prawa dot. ochrony danych będą przestrzegane.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki, aby zapobiec stracie, niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub nieupoważnionemu wprowadzaniu do nich zmian. Zapisujemy wszystkie przekazywane nam dane osobowe na bezpiecznych serwerach, chronionych hasłem i zaporą internetową. Wszystkie transakcje elektroniczne, które wykonują Państwo za pomocą naszej strony, lub które otrzymują Państwo od nas, są zakodowane. Prosimy wziąć pod uwagę, że przesyłanie danych przez internet nie jest samo w sobie całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez internet. Są Państwo odpowiedzialni za zachowanie w tajemnicy swojego hasła i identyfikatora użytkownika. Nie poprosimy Państwa o hasło, którego Państwo użyli, aby zarejestrować się w związku z usługami świadczonymi za pomocą naszej strony.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnych informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez potrzeby uzasadnienia swoich powodów. Przysługuje Państwu prawo do korekty niepoprawnych danych (art. 16 RODO) oraz do usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) oraz do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO). W zakresie w jakim podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodność z uzasadnionymi interesami), przysługuje Państwo prawo, na mocy art. 21 RODO, do złożenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, pod warunkiem że istnieją powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji lub jeśli sprzeciw wobec przetwarzania danych wynika z celów marketingu bezpośredniego. W ostatnim przypadku podanym powyżej przysługuje Państwo ogólne prawo sprzeciwu bez podania przyczyny, które w związku z Państwa szczególną sytuacją, zostanie przez nas wykonane (art. 21 ust. 2 RODO). Jeśli złożą Państwo sprzeciw z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Mogą Państwo także bez konsekwencji wycofać swoją zgodę na gromadzenie i wykorzystanie danych bez podania przyczyn, ze skutkiem przyszłym. Jeśli dostarczamy dane związane z Państwem i przetwarzamy te dane na mocy Państwa zgody lub dla celów wykonania umowy, mogą Państwo zażądać od nas tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie lub przesłania tych danych do innego administratora (jeśli jest to możliwe z punktu widzenia technicznego, tzw. prawo do mobilności danych). Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że wykonywane przez nas przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. W związku z wykonywaniem wspomnianych wyżej praw, prosimy odnieść się do adresu kontaktowego podanego powyżej lub wysłać wiadomość pocztą elektroniczną do nas lub naszego inspektora ochrony danych.

7. Nasz inspektor ochrony danych

W naszej spółce są zatrudnieni wewnętrzni koordynatorzy ochrony danych i zewnętrzny inspektor ochrony danych. Stosują oni środki organizacyjne i techniczne oraz zapewniają, że Państwa dane osobowe są odpowiednie chronione. Prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w Castolin Sp. z o.o. w związku z zapytaniami dotyczącymi ochrony danych za pomocą adresu e-mail: gdpr@castolin.pl. Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące kontaktu drogą pocztową, prosimy o korzystanie z adresu pocztowego podanego na początku wstępu.

8. Linki do stron innych dostawców

Nasza strona może zawierać linki do innych dostawców, którzy nie są objęci niniejszą polityką prywatności. Nasza polityka prywatności nie obejmuje takich treści i stron osób trzecich, do których nasza strona jedynie zawiera link. Dotyczy to przede wszystkich stron mediów społecznościowych takich jak Linkedin, YouTube itd. Przetwarzanie Państwa danych osobowych za pomocą takich stron mediów społecznościowych odbywa się za pośrednictwem odpowiednich operatorów sieciowych, a my nie możemy mieć wpływu na to przetwarzanie. Obowiązuje to także w związku z Państwa danymi osobowymi, które przekazują nam Państwo za pomocą takiej platformy, np. pisząc na naszym profilu w odpowiednich mediach społecznościowych. W zakresie w jakim korzystanie ze stron internetowych innych dostawców oznacza gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych, prosimy wziąć pod uwagę warunki ochrony danych danego dostawcy. Informacje na temat obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi i ich ochroną na tych stronach można znaleźć w polityce prywatności naszego odpowiedniego dostawcy usług. Pod warunkiem że przechowujemy i korzystamy z Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali za pomocą strony serwisu społecznościowego lub które otrzymany od strony serwisu społecznościowego, a także znajdujących się na naszych własnych serwerach w celach przetwarzania Państwa żądań lub wątpliwości, wówczas oczywiście stosujemy zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.

9. Zmiany do niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do istniejącej polityki prywatności w ramach obecnych przepisów prawnych oraz do publikacji zaktualizowanej wersji naszej strony, jeśli jest to wskazane np. w związku z ulepszeniami technicznymi lub zmianami w prawodawstwie lub dotyczących naszej działalności gospodarczej. Zatem zachęcamy Państwa do sprawdzania naszej strony, aby mieć pewność, że znają Państwo naszą obecną politykę prywatności.